Menü
Untitled Document
  1. Adatkezelő megnevezése
Vállalkozás neve: Porubszky Gáborné e.v.
Székhelye: 9011 Győr, Lehár F. u. 47.
Adószám: 66899062-2-28
Elektronikus elérhetősége info@kekgolyoetterem.hu
Képviseletére jogosult személy Porubszky Gáborné
  1. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2017. október 1-jétől visszavonásig tart.

Mint a www.kekgolyoetterem.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, Porubszky Gáborné e.v. (a továbbiakban: Vállalkozás) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Vállalkozás Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Vállalkozás által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Vállalkozás kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Vállalkozás személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Vállalkozás az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Vállalkozás szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

A vállalkozó a Vállalkozás sajátosságainak figyelembe vételével határozta meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelölte ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Vállalkozás munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

  1. Az érintettek jogainak érvényesítése


Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Vállalkozás feltüntetett elérhetőségein.

A Vállalkozás a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Vállalkozás csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Vállalkozás kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Az érintett a Vállalkozás adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                     1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                         www.naih.hu

  1. A Vállalkozás honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1. A honlap adatkezelése

A honlapunkra tett látogatások során egyes adatok statisztikai elemzés céljával kerülnek összegyűjtésre. Az ilyen adatok terjedelméről az alábbiakban olvashat. Az ilyen adatok gyűjtése kizárólag belső felhasználásra történik, amelyek célja elsősorban honlapunk folyamatos továbbfejlesztése, hogy az minél jobban alkalmazkodjon az Ön üzleti vagy személyes igényeihez. A látogatások követésére a Google Analitics (https://analytics.google.com). Egy-egy látogatás alkalmával az Ön böngészője által a szerverünkre küldött következő adatokat gyűjtjük össze és elemezzük. Az adatokat JavaScript segítségével gyűjtjük, amely webhelyünk minden oldalán fut. A JavaScript egy nyomkövető sütit helyez el az Ön számítógépén, hogy segítségével azonosítani tudja az Ön egyes látogatásait és felismerje a honlapunkra tett ismételt látogatásokat. A következő adatok kerülnek összegyűjtésre:

–     Kérés (a kért adatfájl neve) (pl. www.rothermetal.com/index.php) paraméterekkel együtt (pl. https://rothermetal.com/?s=teszt)

–     Böngésző típusa és verziószáma (pl. Internet Explorer 9.0)

–     A böngésző ablak belső felbontása

–     Képernyőfelbontás

–     Aktív JavaScrip

–     Sütik ki/be

–     Színmélység

–     Hivatkozott oldal URL (az előzőleg meglátogatott oldal és annak paraméterei, pl. keresett tételek egy keresőmotorban, …)

–     IP cím a látogató országának azonosítására. Magát az IP címet kizárólag a földrajzi elhelyezés és a szolgáltató azonosítására használjuk és ezt követően azonnal töröljük.

–     A belépés dátuma és ideje

–     Kattintások

4.2. Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással, regisztráció

A Vállalkozás honlapján lehetősége van a látogatónak a Vállalkozással történő a kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Vállalkozás adatkezelési szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés célja: a Vállalkozással történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztráció

kezelt adatok köre:név, elérhetőségek, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, rendelések adatai

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: amennyiben az érintett nem válik a Vállalkozás ügyfelévé, úgya kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), amennyiben az érintett a Vállalkozás ügyfelévé válik, úgy ügyfélkapcsolattartás esetén addig, ameddig az érintett a Vállalkozás ügyfele

adattárolás módja: elektronikus

4.3. Ügyfélkapcsolattartási célú adatkezelés hírlevél útján

A Vállalkozás partnereivel és az érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából ügyfélkapcsolattartási célú hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség.

Az ügyfélkapcsolattartás során a Vállalkozás az ügyfelek számára releváns információkat küld meg azon partnerei számára, akik feliratkoztak a Vállalkozás hírlevelére vagy ügyfélként hozzájárultak az ilyen célú megkeresésekhez.

adatkezelés célja: az ügyfelekkel, partnerekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám

adatkezelés jogalapja:az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: leiratkozásig

  1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések


A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.